KVK AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) Oku Eğitim Öğretim Anonim Şirketi (“Çağrı Okulları”) tarafından yönetilmektedir. Çağrı Okulları, bu Aydınlatma Metni’ni, velisi olduğunuz öğrencinin ve sizin bilgilerinizin toplanması, işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin politikaları ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’da (“KVKK”) yer alan haklarınıza ilişkin bilgi sağlamak amacıyla hazırlamıştır. Kişisel verilerin korunması ve gizlilik Çağrı Okulları için azami önem arz etmektedir. Çağrı Okulları, kişisel verileri gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi amaçlamaktadır.

Çağrı Okulları veya bağlı şirketleri tarafından verilen hizmetler çerçevesinde kişisel verilerin toplanması, kullanımı ve paylaşılması işbu Aydınlatma Metni ve güncellemelerine tabidir.

KVKK’da yapılan tanımlamalara göre:

  • kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;
  • ilgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi;
  • kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Çağrı Okulları’na iletmiş olduğunuz yahut Çağrı Okulları tarafından edinilen kişisel verilerinizin, kişisel veriyi edinme amaçları dışında kullanılmadığını, açık rızanız veya KVKK madde 5’te yer alan istisnai hallerden herhangi birinin varlığı söz konusu olmaksızın kişisel verilerinizin işlenmediğini/üçüncü kişilere aktarılmadığını ve bu konuda uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını beyan ederiz.

Çağrı Okulları’nın işbu Aydınlatma Metni içerisinde farklı zamanlarda değişiklik/ güncelleme yapması mümkündür.

  1. Kişisel Verilerinizi İşlemenin Amaçları

Çağrı Okulları’na iletmiş olduğunuz yahut Çağrı Okulları tarafından edinilen kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun şekilde Çağrı Okulları’nın Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı müdürlükleri, Maliye Bakanlığı, Emniyet Müdürlükleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere kamu kurumları ve özel hukuk tüzel kişilikleri nezdindeki ticari, mali, hukuki ve idari yükümlülüklerini ve faaliyetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmesi, şirket içi operasyonlarını yürütebilmesi, Çağrı Okulları ile bağlantılı ve ilgili şirketlerinde yer alan şirketler arasındaki koordinasyonun ve iş gelişiminin/akışının sağlanabilmesi, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve/veya sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bilgi saklama/raporlama/bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, reklam/tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, işyeri güvenliğinin sağlanması, kalite standartlarının arttırılması, istatistik tutulması ve bu istatistiklere göre tanıtım ve ticari stratejilerinin belirlenmesi ve bunlar gibi meşru menfaatlerine uygun amaçlarla veri güvenliği sağlanarak işlenebilmektedir.

Bu bağlamda;

Öğrenci kayıt ve eğitim işlemlerinin yapılabilmesi, ödemelerin tahsil edilebilmesi, fatura düzenlenmesi, mezunlar ile iletişimin sürdürülmesi, gereken hallerde iletişime geçilebilmesi, çalışanların çalışma izni, atama gibi özlük, yasal ve idari işlemlerinin yapılabilmesi, kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan mecralarda yer alan işlemler ile internette gezinme süresinin veri güvenliğinin sağlanabilmesi için işlenmesi, stratejik planlama yapılması için veli mesleklerinin öğrenilmesi, kamu ve özel sektör tarafından yürütülen denetimlerde değerlendirmeye sunulması, kimlik bildirimlerinin yapılması, iş kazası bildirimlerinin yapılması, işe alım süreçlerinin yürütülmesi, çalışanların ve öğrencilerin sağlık durumuna uygun tedbirlerin alınması, kamu sağlığının temini, yasaya uygun olarak işlenmiş kişisel verilerinizin güvenliğinin teminini sağlamak ve bu amaçla verilerinizi muhafaza etmek üzere aktarılması/yedeklenmesi, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin alınması, sözleşmelerin müzakere edilmesi, işyerine ziyarete gelen kişilerin ve işyerinin güvenliğinin sağlanması ve kalite standartlarının arttırılması, insan kaynakları politikalarının oluşturulması, performans ölçümlerinin yapılması, özel gün kutlaması, duyuruların yapılması, sözleşmeye veya kanuna aykırılıkların tespit edilmesi ve ilgili makamlara bildirilmesi, sizden gelecek soru/şikayet/taleplerin cevaplanması, vb. uygulamalar kişisel verilerin işlenmesi örnekleridir.

Kişisel verileriniz, işbu işleme amaçlarının tamamen ortadan kalkması halinde re’sen yahut talebiniz doğrultusunda silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir. Kişisel verilerin işlenme süresi her halde ilgili mevzuatta öngörülen azami sürelerden az olmayacaktır.

  1. İşlenen Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Çağrı Okulları’na iletmiş olduğunuz yahut Çağrı Okulları tarafından edinilen kişisel verileriniz açık rızanız ile ya da kanuni istisnalar ve zorunluluklar çerçevesinde yurt içinde  KVKK madde 8’e uygun olarak Çağrı Okulları’nın Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı müdürlükleri, Maliye Bakanlığı, Emniyet Müdürlükleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilikleri nezdindeki ticari, mali, hukuki ve idari yükümlülüklerini ve faaliyetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmesi, şirket içi operasyonlarını yürütebilmesi, Çağrı Okulları içerisinde yer alan şirketler arasındaki koordinasyonun ve iş gelişiminin/akışının sağlanabilmesi, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve/veya sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bilgi saklama/raporlama/bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, reklam/tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, ticari ve idari faaliyetlere ilişkin stratejilerin tasarlanması veya idari tedbir/kararların alınması amacıyla şirket yöneticilerine ve çalışanlarına, faaliyetlerini sürdürebilmesi ve bazen de hak kaybının önlenmesi için gereken hallerde ve meşru menfaatinin söz konusu olduğu hallerde kadrolu olan yahut sözleşme ile hizmet alınan 3. şahıs hukukçulara, turizm şirketlerine, ulaşım şirketlerine, otellere, bankacılara, denetim şirketlerine, müfettişlere, sağlık görevlilerine, teknik destek sağlayıcılarıyla ve ilgili kamu kurumlarının hukuki yetkisi dâhilindeki talepleri kapsamında sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına veri güvenliğine ilişkin teknik ve idari tedbirler alınmak kaydıyla aktarılabilmektedir.

Bu bağlamda;

Öğretmen atamaları, personel alımı, öğrenci kaydı alımı işlemlerinin tamamlanması için öğretmen, öğrenci, veli ve çalışanların bazı kişisel verilerinin yasal zorunluluklar çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili müdürlüklerine aktarılması,

Yasal zorunluluk çerçevesinde ilgili Emniyet Müdürlüklerine kimlik bildirimleri yapılırken çalışanların kimlik bildirimi formundaki kişisel verilerinin ilgili Emniyet Müdürlüklerine aktarılması kamu ve özel sektör tarafından yürütülen denetimlerde değerlendirmeye sunulması için talep eden kuruluşa aktarılması,

İş kazası olması halinde yasal zorunluluk çerçevesinde ilgili kuruluşlara bildirimde bulunulması, işe alım süreçlerinde yasal zorunluluk çerçevesinde SGK bildirimlerinin yapılması için işe alınan personelin bazı kişisel verilerinin SGK ve ilgili kuruluşlara aktarılması,

Yasaya uygun olarak işlenmiş kişisel verilerinizin güvenliğinin teminini sağlamak ve bu amaçla verilerinizi muhafaza etmek üzere aktarılması/yedeklenmesi,

İşçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri çerçevesinde eğitimi veren kuruluşa eğitim katılımcılarının kimlik bilgilerinin aktarılması, öğrencinin sağlık durumuna uygun yemek hazırlanması için hizmet alınan yemek şirketine bilgi verilmesi,

Veli meslek gruplarına yönelik tercih seçeneklerinin belirlenmesi için Çağrı Okulları’nda yer alan diğer şirketlere meslek bilgisinin aktarılması,

Öğrencinin eğitim seviyesine göre kitap ve okul malzemelerinin hazırlanması için bu konuda Çağrı Okulları içerisinde hizmet alınan ilgili şirketlere bilgi aktarılması,

İşyerine ziyarete gelen kişilerin ve işyerinin güvenliğinin sağlanması ve kalite standartlarının arttırılması için alınan görüntü ve ses kayıtlarının Çağrı Okulları içerisinde hizmet alınan ilgili şirketlere aktarılması,

Sözleşmeye veya kanuna aykırılıkların tespit edilmesi ve ilgili kamu kurumlarına bildirilmesi,

Sizden gelecek soru/şikayet/taleplerin cevaplanması,

ve benzeri uygulamalar kişisel verilerin aktarılması örnekleridir.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından kaynaklanan ve üçüncü kişinin sorumluluğunda meydana gelen ihlallerden Çağrı Okulları sorumlu değildir. Kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılmamaktadır.

  1. Kişisel Verilerinizi Toplamanın Hukuksal Amaç ve Yöntemi

Kişisel verileriniz açık rızanızın bulunduğu hallerde yahut Çağrı Okulları’nın yasal/sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, ticari ve idari faaliyetleri, iş ve sosyal hayatı düzenleyen yasalar çerçevesinde sürdürebilmesi, yasal yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile ve muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi ve kayıt formları, anketler, iş başvuru formları, bildirim formları, sosyal medya uygulamaları, elden veya posta yoluyla iletilen dilekçeler, ödeme işlemleri, internet sitesi, iş sözleşmeleri, işe giriş evrakları ve elektronik posta adresleri, güvenlik kamera görüntüleri ve kalite standartlarını arttırmak amacıyla kayda alınan telefon görüşmeleri gibi kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda edinilebilmektedir.

  1. KVKK madde 11 uyarınca İlgili Kişinin Hakları Nelerdir ve Ne Şekilde Kullanılır?

KVKK madde 11 uyarınca, dilediğiniz zaman Çağrı Okulları’na başvurarak kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki hususları talep etme hakkına sahipsiniz:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek, Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etmek, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek, Kişisel verileriniz yasal düzenlemelere uygun olarak işlenmiş olsa bile bunların işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini istemek, Talebinizce düzeltilen ya da silinen/yok edilen kişisel verilerinizle ilgili yapılan düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin, eğer aktarılmış ise bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek, Kişisel verilerinizin yasaya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.

Başvuru Formu için;

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için www.cagri.k12.tr adresinde yer alan başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmanız ve başvuru formunda belirtilen şekilde, Çağrı Okulları’na ulaştırmanız gerekmektedir.

Çağrı Okulları, talebinizi, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Çağrı Okulları tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Talebinizin kabul edilmesi halinde gereği yerine getirilir.

Başvurunuz, yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu reddedilirse, ret gerekçesi ile birlikte tarafınıza yazılı yahut elektronik ortamda bildirilir. Veri sorumlusuna başvuru ve Kurul’a şikayet haklarınızla ilgili olarak detaylı bilgi KVKK madde 13 ve devamı maddelerinde yer almaktadır. Ayrıca, kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ya da güncelleme taleplerinizi de yukarıda belirtilen şekilde Çağrı Okulları’na iletebilirsiniz.

  1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Çağrı Okulları’nın kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla Mili Eğitim Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi otoriteler, Bakanlıklar, yargı mercileri, Çağrı Okulları’nın hizmet aldığı Bankalar gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşları, Özel Sağlık Sigorta şirketleri ile paylaşılacaktır.

Çağrı Okulları hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, kurumlara, grup şirketlerine, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. Çağrı Okulları bu doğrultuda KVKK’nın 8. ve 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bilgiler gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile burada bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için yurt içinde tutulabileceği gibi yurt dışına da aktarılabilecektir. Yurt dışına aktarımın gerekli olması durumundan ilgili kişilerden açık rıza talep edilecektir.

Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVKK’nın 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Çağrı Okulları kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

  1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Genel Bilgilendirme Metninde Değişiklikler

Kişisel verileriniz Aydınlatma Metni dahilinde anlatıldığı şekilde saklanmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni veri korumayla bağlantılı hizmetlerimizdeki değişiklikleri duyurmak amacıyla, örneğin yeni hizmetlerin sunulmasında ve yürürlükteki yasal gereklilikleri yerine getirmek amacıyla, gerektiğinde değiştirilecektir.

Veri Sorumlusu: Oku Eğitim Öğretim Anonim Şirketi

Adres  : Karargahtepe Mah. Şehit Savaş Bıyıklı Cad. No: 27 Keçiören/ ANKARA

Telefon: (0312) 360 50 00

Faks    : (0312) 360 50 98

E-Posta: info@cagri.k12.tr

Web sitesi : https://cagri.k12.tr/

Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü/ Sicil No: 81850